Exhibition View

shiseido art egg 11

Shiho Yoshida Exhibition 〈Photograph
shiseido art egg 11
shiseido art egg 11
Junko Oki Exhibition 〈Embroidery
shiseido art egg 11
shiseido art egg 11
Ryohei Kan Exhibition 〈Installation
shiseido art egg 11
shiseido art egg 11

Photo by Ken KATO