Past Exhibition

shiseido art egg 12

Yuma Tomiyasu
June 8 (Fri) — July 1 (Sun) , 2018

Koichi Sato
July 6 (Fri) — July 29 (Sun), 2018

Hanae Utamura
August 3 (Fri) ~August 26 (Sun), 2018

Shuta Hasunuma: ~ ing

April 6 (Fri) — June 3 (Sun), 2018

Moving Plants Koichi Watanabe Exhibition

January 13(Sat) — March 25(Sun),2018.